PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Wspólnota FZŚ

Wspólnota FZŚ

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty; III Zakon Świętego Franciszka

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu św.Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi.

Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która w Polsce jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, lub FZŚ, oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św. Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego, skupionych we wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo”. Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji. Na poziomie ogólnopolskim działalnością FZŚ kieruje Rada Narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Zasady życia franciszkanów świeckich
Regułą życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
– kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
– oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
– budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
– walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
– niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
– żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
– czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

duszpasterz:
o. Radosław Kramarski, proboszcz

więcej:
www.fzsregwroc.pl
www.fzs.info.pl

Z Kroniki Wspólnoty

8 lipca 2020 br. 

Po ukończeniu formacji w postulacie Arno został przyjęty do nowicjatu. Uroczystości przewodniczył o. Tadeusz Jacek OFMconv, asystent FZŚ, który w pięknych słowach zachęca do naśladowania św. Franciszka.

Po uroczystym przyrzeczeniu o. Tadeusz przypiął br. Arno znaczek TAU, znak przynależności do wielkiej rodziny franciszkańskiej.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, odwołano przystąpienie br. Norberta do drugiej profesji czasowej, wyznaczonej na dzień 16 listopada 2020 r.

11 września 2019 r.

Do postulatu został przyjęty Arno. Ceremonii przewodniczył (w zastępstwie o. Tadeusza) o. Rafał Bendkowski, wikariusz klasztoru.

11 grudnia 2019 r.

Po zakończeniu 12 spotkań w nowicjacie do pierwszej profesji czasowej przystąpił br. Norbert.

Spotkania przygotowujące do złożenia profesji w dobie koronawirusa odbywają się on-line. Wszystkie pozostałe spotkania zostały odwołane.

4 lutego 2018 r.

Odbyła się niedziela powołaniowa. Wcześniej w gazetce parafialnej „List nie tylko do parafian” ukazał się artykuł o Franciszkańskim Zakonie Świeckich.
Przygotowano ulotki reklamowe (rozdawane po mszach św.) z zapytaniem: „Czy chciałbyś naśladować św. Franciszka dla Jezusa?”. Na odwrocie umieszczono tekst jednego z „Napomnień” św. Franciszka („Człowieku zastanów się, do jak wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował wg ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo wg ducha…”) oraz zaproszenie na spotkanie informacyjne.
Zaproszenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych naśladowaniem św. Franciszka – zarówno do żyjących samotnie jak i w rodzinie.
Zgłosiły się trzy osoby.

Decyzją Rady Regionu Wrocławskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, sekretarz Regionu Wrocławskiego FZŚ będzie prowadzić spotkania formacji ustawicznej i początkowej. Spotkania formacji ustawicznej odbywają się raz w miesiącu, w drugą środę (w sali nr 5 Domu Katechetycznego przy ul. Oficerskiej 3), zaś spotkania formacji początkowej – w pierwszy czwartek miesiąca (w tym samym miejscu).

Opiekę nad Wspólnotą FZŚ przejął o. Tadeusz Jacek OFMConv.

4 lutego 2018 r.

Formację w postulacie rozpoczęły dwie osoby.

16 listopada 2018 r.

W wigilię święta św. Elżbiety Węgierskiej – patronki świeckich franciszkanów w Europie – po latach, spotkali się profesi wieczyści: s. Weronika, s. Irena i br. Krzysztof. Duchowo łączyła się z nimi nieobecna na spotkaniu s. Janina ze wspólnoty legnickiej. Nim doszło do spotkania zmarła s. Zofia. Pozostajemy też w kontakcie z z małżonkami UrszuląZygmuntem, którym na ten czas, przeszkodą w spotkaniu jest poważna choroba.

Przełożony z radością przywitał małą Trzódkę Franciszkańską, która w serdecznej atmosferze wspominała czas formacji i dziwiła się nieco, że tak mało ich zostało. Wszyscy przynieśli z sobą zaświadczenie o złożeniu profesji.

(na zdjęciu m.in.: s. Helena i br. Zbigniew, przełożony Regionu Wrocławskiego FZŚ).

13 grudnia 2018 r.

W obecności s. Weroniki, s. Janiny i br. Krzysztofa oraz s. Heleny i br. Zbigniewa (przełożonego regionu wrocławskiego FZŚ) w kaplicy klasztoru franciszkańskiego we Wrocławiu (Braci Mniejszych Konwentualnych) zostali uroczyście przyjęci do nowicjatu jedna siostra i jeden brat (po kilku spotkaniach siostra zrezygnowała).