PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Wspólnota FZŚ

Wspólnota FZŚ

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty; III Zakon Świętego Franciszka

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu św.Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi.

Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która w Polsce jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, lub FZŚ, oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św. Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego, skupionych we wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo”. Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji. Na poziomie ogólnopolskim działalnością FZŚ kieruje Rada Narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Zasady życia franciszkanów świeckich
Regułą życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
– kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
– oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
– budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
– walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
– niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
– żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
– czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

duszpasterz:
o. Tadeusz Jacek
tel. [+48] 694 760 755

więcej:
www.fzsregwroc.pl
www.fzs.info.pl

Z Kroniki Wspólnoty

8 lipca 2020 br. 

Po ukończeniu formacji w postulacie Arno Szymański został przyjęty do nowicjatu. Uroczystości przewodniczył o. Tadeusz Jacek OFMconv, asystent FZŚ, który w pięknych słowach zachęca do naśladowania św. Franciszka. Po uroczystym przyrzeczeniu o. Tadeusz przypiął br. Arno znaczek TAU, znak przynależności do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Na dzień 16 listopada 2020 r. o godz. 18 jest zamówiona Msza św. w intencji br. Norberta Procak, który przystąpi do drugiej profesji czasowej.

Bogu dzięki weszliśmy w drugi rok funkcjonowania odbudowywanej Wspólnoty FZŚ. Starsze siostry ze względu na wiek i choroby wspomagają nas modlitwą, natomiast s. Janina Toberabr. Krzystof Moskalik – zawsze są obecni na spotkaniach. S. Janina prowadzi każdego dnia, przed Mszą św. o godz. 12.00 modlitwę różańcową.

Spotkania w postulacie i nowicjacie odbywają się jeden raz w miesiącu, oddzielnie.

Na szóste spotkanie nie przyszła s. Joanna powiadamiając, że ze względu na egzaminy maturalne i kontynuację nauki na studiach – podjęła decyzję o rezygnacji.  Wspólnota nasza rodzi się w bólach…

Od kilku miesięcy na spotkania formacji ustawicznej przychodzi do naszej wspólnoty Arno Szymański.

11 września 2019 r.

Do postulatu został przyjęty Arno Szymański. Ceremonii przewodniczył (w zastępstwie o. Tadeusza) o. Rafał Bendkowski, wikariusz klasztoru.

Mogą dziwić nikłe wiadomości z życia Wspólnoty – bo faktycznie nic ważnego nie dzieje się, co należałoby zaznaczyć w Kronice. Mimo tego spotkania formacji ustawicznej i początkowej odbywają się regularnie – świadczą o tym notatki ze spotkań.

11 grudnia 2019 r.

Po zakończeniu 12 spotkań w nowicjacie do pierwszej profesji czasowej przystąpił br. Norbert Procak.

Spotkania przygotowujące do złożenia profesji w dobie korona-wirusa odbywają się on-line.

29 września 2018 r.

W kaplicy klasztornej przy ul. Kruczej we Wrocławiu do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zostali przyjęci Asia Dogbe i Norbert Procak. Spotkania przygotowawcze trwały od marca. Ceremonii przewodniczył o. Tadeusz Jacek, asystent FZŚ, który zauroczył uczestników serdecznym i ciepłym słowem o św. Franciszku i o codziennym życiu w duchu franciszkańskim.

Decyzją Rady Regionu Wrocławskiego FZŚ spotkania formacji początkowej i ustawicznej – w tworzącej się po latach nieobecności wspólnocie przy naszej parafii – będzie prowadzić s. Helena Lichtarska (sekretarz Regionu Wrocławskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i odpowiedzialna za formację przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu). Spotkania formacji początkowej dla kandydatów z parafii św. Augustyna i św. Karola Boromeusza, odbywają się wspólnie, jeden raz w miesiącu; formacji ustawicznej – także raz w miesiącu w domu parafialnym.

16 listopada 2018 r.

W wigilię święta św. Elżbiety Węgierskiej – patronki świeckich franciszkanów w Europie – po latach, spotkali się profesi wieczyści: s. Weronika Janik, s. Irena Karbowiak i br. Krzysztof Moskalik. Duchowo łączyła się z nimi nieobecna na spotkaniu s. Janina Tobera ze wspólnoty legnickiej. Nim doszło do spotkania zmarła s. Zofia Stach. Pozostajemy też w kontakcie z z małżonkami UrszuląZygmuntem Nowak, którym na ten czas, przeszkodą w spotkaniu jest poważna choroba.

Przełożony z radością przywitał małą Trzódkę Franciszkańską, która w serdecznej atmosferze wspominała czas formacji i dziwiła się nieco, że tak mało ich zostało. Wszyscy przynieśli z sobą zaświadczenie o złożeniu profesji.

Br. Zbyszek Mirecki przypomniał o czterech historycznych Regułach dla świeckich. Obecna obowiązuje już od 40 lat, a zatwierdził ją papież Paweł VI, który dwa dni przed naszym spotkaniem 14 X 2018 r. został wpisany w katalog świętych.

Brat Przełożony stara się odszukać osoby wcześniej należące do FZŚ, aby móc reaktywować Wspólnotę przy naszej parafii, a br. Krzysztof Moskalik zobowiązał się pomóc w poszukiwaniu Kroniki wspólnotowej.

(na zdjęciu m.in.: s. Helena Lichtarska i br. Zbigniew Mirecki przełożony Regionu Wrocławskiego FZŚ).

13 grudnia 2018 r.

W obecności s. Weroniki, s. Janiny i br. Krzysztofa oraz s. Heleny i br. Zbigniewa (przełożonego regionu wrocławskiego FZŚ) w kaplicy klasztoru franciszkańskiego we Wrocławiu (Braci Mniejszych Konwentualnych) zostali uroczyście przyjęci do nowicjatu Asia Dogbe i Norbert Procak.

Zgodnie z zaleceniem Rytuału nowicjusze otrzymali znaczek TAU – znak przynależności do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który powinni zawsze nosić. Ceremonii przewodniczył o. Tadeusz Jacek, asystent wspólnoty. W okolicznościowym kazaniu przypomniał niektóre wydarzenia z życia św. Franciszka. Nie zabrakło też pouczenia w nawiązaniu do Ewangelii o Marcie i Marii oraz zachęty, by zwolnić tempo codziennych trosk i częściej pochylać się nad słowami Jezusa.

Dzięki staraniom br. Krzysztofa możemy w każdą drugą środę miesiąca korzystać z salki nr 5 w domu katechetycznym w godzinach 16-17. Mamy też do dyspozycji miejsce w gablocie: możemy umieszczać w niej informujące o nas i zapraszać na spotkania.