PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Wspólnota FZŚ

Wspólnota FZŚ

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty; III Zakon Świętego Franciszka

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu św.Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi.

Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która w Polsce jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, lub FZŚ, oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św. Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego, skupionych we wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo”. Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji. Na poziomie ogólnopolskim działalnością FZŚ kieruje Rada Narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Zasady życia franciszkanów świeckich
Regułą życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
– kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
– oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
– budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
– walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
– niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
– żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
– czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

duszpasterz:
o. Radosław Kramarski, proboszcz

więcej:
www.fzsregwro.pl
www.fzspolska.pl

Z Kroniki Wspólnoty

2 lutego 2023 r. 

Po ukończeniu formacji w nowicjacie pięć sióstr złożyło swoją pierwszą profesję czasową na ręce przełożonego wspólnoty – br. Norberta Procaka. profesja

8 maja 2023 r. 

Dzięki staraniom o. Radosława Kramarskiego otrzymaliśmy dekret erygowania wspólnoty. dekret erygowania wspólnoty

26 kwietnia 2023 r. 

Do postulatu przyjęto trzy kolejne siostry: Beatę, Ewę i Milenę. We wspólnocie pozostała ostatecznie tylko ostatnia z nich.

17 czerwca 2023 r. 

W kościele św. Wojciecha we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie trzech zakonów świeckich: dominikańskiego, karmelitańskiego i franciszkańskiego.

21-22 lipca 2023 r. 

Odbyła się jubileuszowa trzydziesta pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę. Mottem spotkania było hasło „Ty jesteś radością”. Zjazd rozpoczęto Apelem Jasnogórskim, który poprowadził o. Zdzisław Gogola, asystent narodowy FZŚ. W rozważaniu w czasie tej modlitwy przypomniał o obchodzonych w tym roku franciszkańskich jubileuszach – mija 800 lat od zatwierdzenia Reguły I Zakonu oraz od pamiętnych obchodów Bożego Narodzenia w Greccio. Naszą wspólnotę w czasie pielgrzymki reprezentowała s. Milena.

Jasna Góra

4 stycznia 2022 r. 

Odeszła po wieczną nagrodę do Domu Ojca s. Irena Karbowiak. Profesję wieczystą złożyła w 1969 r.

18 stycznia 2022 r. 

Odbyło się spotkanie synodalne w parafii. Naszej grupie przyporządkowano temat: „Rozeznawanie i podejmowanie decyzji”. Głównym wnioskiem, który w imieniu wspólnoty przedstawił przełożony br. Krzysztof Moskalik, był fakt, że w podejmowaniu właściwych decyzji kluczowa jest relacja z Bogiem i Maryją.

19 stycznia 2022 r. 

Wspólnota FZŚ po wieczornej Mszy świętej poprowadziła adorację przy żłóbku.

2 lutego 2022 r. 

Po ukończeniu formacji w postulacie przyjęto sześć sióstr do nowicjatu.

10 lutego 2022 r. 

Od dzisiaj możemy się posługiwać pieczątkami – nagłówkową i okrągłą.

23 lutego 2022 r. 

Po ukończeniu formacji wstępnej do nowicjatu wstąpił br. Mateusz Krzeszowiec.

9 marca 2022 r. 

Był szczególnym dniem modlitw za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy, której setna rocznica śmierci przypadała trzy dni później. Najpierw przed Najświętszym Sakramentem rozważaliśmy Siedem Boleści Maryi. Następnie o. Stanisław Sikora OFMConv poprowadził nabożeństwo za wstawiennictwem błogosławionej, celebrował Eucharystię i wygłosił homilię. Przed kazaniem kilka słów o bł. Anieli Salawie powiedział br. Dawid Bujas, który urodził się w jej rodzinnym mieście (Sieprawiu) w dniu jej beatyfikacji – 13 sierpnia 1991 r.

22 czerwca 2022 r. 

„Zaplecze franciszkańskie” (tak pięknie nazwał świeckich franciszkanów o. Stanisław Sikora) modliło się w czasie dziękczynnej, uroczystej Eucharystii w intencji o. Radosława Kramarskiego oraz innych Ojców Jubilatów w 26. rocznicę ich święceń kapłańskich.

Do postulatu został przyjęty p. Rafał Piniasz. Wspólnota liczyła wtedy 9 sióstr i 5 braci.

17 września 2022 r. 

W święto Stygmatów św. Franciszka, w parafii pw. św. Franciszka we Wrocławiu, Rada Regionu Wrocławskiego świętowała 30-lecie powstania. Na jubileusz przybyło 95 osób.

29 października 2022 r. 

Odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech zakonów świeckich: karmelitańskiego, dominikańskiego i franciszkańskiego. Franciszkański Zakon Świeckich reprezentowały wspólnoty przy parafiach: św. Augustyna, św. Karola Boromeusza i św. Franciszka z Asyżu. Naszą wspólnotę reprezentowali br. Arno i s. Zofia. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Opieki św. Józefa i Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu. Po Eucharystii obecnych zaproszono na poczęstunek do sali w klasztorze Ojców Karmelitów. Tam mogliśmy poznać innych tercjarzy oraz charyzmaty ich wspólnot. Było to wzajemne ubogacanie się darami otrzymanymi w swoim Zakonie oraz okazja do rozmów. Ustalono między innymi, że takie spotkania będą odbywały się raz na pół roku.

24 listopada 2022 r. 

Profesję wieczystą we Franciszkańskim Zakonie Świeckich złożył br. Norbert Procak. Była to pierwsza taka profesja w naszej parafii od 28 lat. Tego dnia również po raz drugi profesję ponowił br. Arno Szymański. Dziękowaliśmy Bogu za doczekanie chwili powiększenia się wspólnoty o profesa wieczystego. Obowiązki przełożonego w czasie choroby br. Krzysztofa przejął br. Zbigniew Mirecki – były przełożony FZŚ Regionu Wrocławskiego. Świadkami Braci byli s. Marzenna Polak i br. Tadeusz Żołnowski. Oprawę Mszy świętej przygotowali nasi tercjarze. Na uroczystości pojawili się goście z innych wrocławskich wspólnot.

2 maja 2021 r. 

Odbyła się kolejna niedziela powołaniowa. Nie pozyskaliśmy wtedy nowych członków.

14 czerwca 2021 r. 

Wspólnota spotkała się z o. Radosławem Kramarskim OFMConv. Ojciec proboszcz zaproponował, aby przedstawiciele FZŚ każdego 9 dnia miesiąca o godzinie 11:00 prowadzili modlitwę różańcową za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy. Nabożeństwa te rozpoczęto w lipcu 2021 roku. Obecni proszą wtedy o rozwój kultu błogosławionej, jej rychłą kanonizację, o powołania do Zakonów Franciszkańskich oraz o wstawiennictwo we wszystkich sprawach wspólnotowych, rodzinnych i osobistych.

24 lipca 2021 r. 

Przedstawiciele wspólnoty wzięli udział w XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

28 sierpnia 2021 r. 

W świątyni pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu świętowano 800-lecie obecności franciszkanów świeckich w świecie. Uroczystość rozpoczęła Adoracja Najświętszego Sakramentu. Mszy św. przewodniczył o. Alan Brzyski OFM – prowincjał Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.

21 września 2021 r. 

Br. Zbigniew Mirecki (Przełożony Regionu Wrocławskiego FZŚ) ustalił br. Krzysztofa Moskalika przełożonym naszej wspólnoty.

30 września 2021 r. 

Po wymaganej formacji w nowicjacie br. Arno Szymański złożył na ręce przełożonego br. Krzysztofa Moskalika w czasie uroczystej Eucharystii przyrzeczenie życia ewangelicznego – profesję na okres jednego roku. Świadkiem był przełożony Regionu Wrocławskiego FZŚ – br. Zbigniew Mirecki.

3 października 2021 r. 

Zakończyło się triduum przed uroczystością św. Franciszka. Tego dnia w czasie Eucharystii do postulatu zostali przyjęci: Gabriela Piniasz, Karolina Litwinek, Mateusz Krzeszowiec, Zofia Di Feliciantonio i Marta Kuriata. 23 października postulat rozpoczęła Ewa Di Feliciantonio, a 3 listopada – Iwona Piniasz.

20 listopada 2021 r. 

Odbyła się kapituła sprawozdawczo-wyborcza Regionu Wrocławskiego FZŚ. Za 10-letnią posługę w Radzie Regionu Wrocławskiego dziękowała wtedy s. Helena Lichtarska, a za prawie 30-letnią posługę – br. Zbigniew Mirecki. Zgromadzenie Kapitulne na okres kadencji 2021-2024 wybrało na przełożonego s. Bożenę Oleksów, na zastępcę br. Tadeusza Żołnowskiego, na sekretarza s. Małgorzatę Żołnowską, a na skarbnika s. Mariannę Hipner. Odpowiedzialną za formację została s. Marzena Polak.

24 listopada 2021 r. 

Do trzeciej profesji czasowej przystąpił br. Norbert Procak.

22 grudnia 2021 r. 

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy we Wspólnotowej Wigilii Bożego Narodzenia.

styczeń 2020 r. 

s. Helena Lichtarska otrzymała poszukiwaną kronikę naszej wspólnoty. Wynika z niej, że franciszkanie świeccy spotykają się przy Kruczej od 1949 r. Najwięcej członków FZŚ liczył w latach 1970-1985, kiedy działało w nim ok. 200 osób. Później liczba ta malała. Członkowie rekrutowali się wtedy z różnych parafii Wrocławia i regionu. Brać franciszkańska od 1991 r. prowadziła sklepik z książkami i prasą oraz organizowała pogotowie charytatywne. Wydawała też kartki na chleb św. Antoniego (ok. 100 bochenków miesięcznie), opłacała obiady dla dzieci ze szkół podstawowych, organizowała pielgrzymki na Górę św. Anny i do Barda Śląskiego oraz opiekowała się kapliczką Radości Matki Bożej. Wspólnota posiadała własny sztandar. W 1999 r. wrocławski FZŚ liczył 40 osób, które formowały się przy pięciu różnych parafiach. Na ostatniej stronie sprawozdania znajduje się zapis o kanonicznej wizytacji klasztoru w dniach 14-17 grudnia 2006 r. Kronikę tę założył w latach dziewięćdziesiątych o. Janusz Banik OFMConv – asystent wspólnoty. W kolejnych latach kontynuowali ją o. Jan Chochołowski, o. Janusz Meręda, o. Jerzy Józef Watras i o. Mieczysław Maria Pośpiech OFMConv.
W 2020 r. spotkania formacyjne w postulacie i junioracie bracia odbywali wspólnie z franciszkanami świeckimi z parafii pw. św. Augustyna. Podczas jednego z nich br. Arno opowiedział historię swojego powołania. W 2019 r. poprzez stronę internetową wylosował patrona roku – św. Elżbietę Węgierską. Nic o niej nie wiedział i był rozczarowany wyborem. Okazało się jednak, że Bóg wyprzedził tym sposobem wybór jego drogi życiowej. Kolejny raz br. Arno usłyszał o swojej patronce na…. spotkaniu ogólnym FZŚ. Tak wspomina to zdarzenie: „Gdy usłyszałem, o kim będzie mowa, myślałem, że zemdleję”. Uznał to za niezwykły znak od Boga.

marzec 2020 r. 

Z uwagi na pandemię odwołano wszystkie spotkania formacyjne w formie stacjonarnej. Kolejne odbyły się za pośrednictwem Internetu. Jeśli coś się dzieje, jeśli zachodzą jakieś zjawiska, to znaczy, że Pan Bóg chce nam coś powiedzieć i czasami trudne wydarzenia są Jego drogą do nas. Do spotkań stacjonarnych w postulacie powrócono w czerwcu 2020 roku.

8 lipca 2020 r. 

Po ukończeniu formacji w postulacie br. Arno Szymański został przyjęty do nowicjatu.

7 września 2020 r. 

Odbyło się pierwsze spotkanie wspólnoty z nowym proboszczem parafii – o. Radosławem Kramarskim OFMConv. Formację rozpoczęto na nowo od października w dalszym ciągu pod kierownictwem o. Tadeusza Jacka OFMConv.

1 grudnia 2020 r. 

Br. Norbert Procak ponowił profesję na kolejny rok.

11 września 2019 r.

Arno Szymański został przyjęty do postulatu w obecności o. Rafała Bendkowskiego OFMConv.

11 grudnia 2019 r.

Po ukończeniu cyklu spotkań w nowicjacie br. Norbert Procak przystąpił do pierwszej profesji czasowej.

S. Helena Lichtarska – sekretarz Regionu Wrocławskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i odpowiedzialna za formację przy parafii św. Augustyna, decyzją Rady Regionu Wrocławskiego FZŚ z 10.06.2017 r. została wyznaczona do prowadzenia spotkań formacji ustawicznej i początkowej w tworzącej się po latach nieobecności wspólnocie przy parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.

4 lutego 2018 r.

Odbyła się niedziela powołaniowa. Na wszystkich Mszach św. franciszkanie świeccy składali świadectwo o swoim życiu. Wcześniej w parafialnej gazetce ukazał się artykuł o Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Przygotowano również specjalne ulotki informacyjne. Owocem tych działań było zgłoszenie się trzech osób.

11 marca 2018 r.

O. Tadeusz Jacek OFMConv przyjął do postulatu p. Norberta Procaka.

16 listopada 2018 r.

W wigilię święta św. Elżbiety Węgierskiej – patronki franciszkanów świeckich w Europie, po latach spotkali się profesi wieczyści: siostry Weronika Janik, Irena Karbowiak, Helena Lichtarska oraz bracia Krzysztof Moskalik oraz Zbigniew Mirecki – przełożony Regionu Wrocławskiego FZŚ.

(na zdjęciu m.in.: s. Helena i br. Zbigniew, przełożony Regionu Wrocławskiego FZŚ).

13 grudnia 2018 r.

Br. Norbert Procak został przyjęty do nowicjatu. Zgodnie z zaleceniem Rytuału nowicjusz otrzymał znaczek TAU – znak przynależności do FZŚ.