PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Rada parafialna

Rada parafialna

PARAFIALNY ZESPÓŁ DORADCZY PROBOSZCZA

Prawny lub administracyjny zespół parafian, doradców proboszcza, wykonujący powierzone im zadania.
W jego skład wchodzą:
– proboszcz i jego współpracownicy kapłani,
– przedstawiciele zgromadzeń zakonnych działających na terenie parafii,
– przedstawiciele katechetów i katechetek świeckich,
– przedstawiciele bractw, ruchów, organizacji i grup katolickich działających na terenie parafii,
– przedstawiciele katolików świeckich.

Członków rady parafialnej powołuje proboszcz.

W Kościele łacińskim istnieją dwa typy rad parafialnych:

Rada duszpasterska
jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym. Ich istnienie w parafiach zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres ich działania.

Rada ekonomiczna
Głównym jej zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Nie jest ona osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z trzech doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania określa biskup.

Przy radzie mogą powstawać również komisje do ściśle określonych zadań, np. komisja ds. kultury.

spotkania:
kilka razy w roku; każdorazowo radę zwołuje proboszcz.

kontakt:
o. Radosław Kramarski, proboszcz