PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej

Patronki i Opiekunki Małżeństwa i Rodzin

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

Dziewico Niepokalana, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła. Od wielu już lat jesteś obecna wśród nas w znaku swego słynącego łaskami Obrazu. Oczyma pełnymi dobroci i współczucia spoglądasz na swoje dzieci i zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują od Ciebie pomocy.

Przyjmij, Matko Łaskawa, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy – jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel, i jak sławi Cię przez wieki Kościół święty.

Przychodzimy do Ciebie pełni ufności, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i przedstaw je Twojemu Synowi, naszemu Odkupicielowi.

Przeczysta Panno Maryjo, Łaski pełna, oddajemy Ci nas samych, całą naszą miłość, nasze życie, pracę i radości, nasze słabości i cierpienia. Udziel nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Tobie, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego kościele. Prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Najświętsza Maryjo, Matko Boża Łaskawa, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Wypraszaj naszym rodzinom moc łaski, by z radością przyjmowały poczęte w nich życie i otaczały je taką miłością, jaką Ty otaczałaś – poczętego za sprawą Ducha Świętego – Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadamy, pomagaj nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty, przynoszącym pokój duszy. Błagamy Cię, wypraszaj nam dar umiłowania wszystkich sakramentów świętych, które – jako znaki swojej obecności wśród nas – pozostawił nam Twój Syn. Wtedy, Matko nasza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Witaj, o najdostojniejsza Córo Ojca Niebieskiego, Oblubienico Ducha Świętego, Rodzicielko Jedynego i Najwyższego Kapłana, Matko Boża Łaskawa, Królowo Rodzin, witaj!

Błagamy Cię pokornie, o Królowo Rodzin, pozostań w znaku Twojego Cudownego Obrazu w naszym kościele, w świątyni Twojego Syna i Twojej, Matko Łaskawa!

Z ogromną ufnością oddajemy Ci i zawierzamy całą rodzinę ludzką, byś zjednoczyła ją Pod przewodnictwem Zastępcy Twojego Syna na ziemi w wierze i miłości wokół naszego Ojca niebieskiego i przy Twoim macierzyńskim Sercu!

Zawierzamy Ci i oddajemy, Królowo Rodzin, całą rodzinę franciszkańską, by za przykładem Swego Patriarchy św. Ojca Franciszka nie przestała obdarzać braci i sióstr całego świata dobrocią i pokojem.

Matko Boża Łaskawa – Królowo Rodzin oddajemy Ci i zawierzamy wszystkie nasze rodziny, byś je upodobniła do Twojej Najświętszej Rodziny. Spraw łaskawie, niech dzieci i młodzież wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj za Twoją przyczyną życie naszych ojców stanie się odblaskiem Ojca Niebieskiego, a serca matek niech upodobnią się do Twego matczynego Serca!

Matko Boża Łaskawa – Królowo Rodzin, wspomagaj słabych, ulecz chorych, sprowadź na drogę zbawienia zbłąkanych, otrzyj łzy samotnym i skrzywdzonym. Prosimy Cię pokornie Najdostojniejsza Córo Ojca Niebieskiego, Oblubienico Ducha Świętego, Matko Syna Bożego pomóż nam wielbić Ojca naszego Niebieskiego, naucz nas kroczyć śladami Twojego Syna i bądź naszą Matką i Królową teraz i na wieki. Amen.

Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Oblubienico Ducha Świętego, Rodzicielko Jedynego i Najwyższego Kapłana, Matko Boża Łaskawa!

Wejrzyj na nas ze Swego Tronu Łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Roztocz opiekę Twoją, o Stolico Mądrości, nad każdą uczelnią i szkołą oraz spraw, by dzieci i młodzież wzrastała w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim Niepokalanym Sercu każda rodzina i każdy człowiek.
Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi, o Matko Boża Łaskawa!
Prowadź nas drogą łaski Bożej, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen.

Nowennę do Matko Bożej Łaskawej możemy odprawiać odmawiając przez dziewięć dni powyższą modlitwę oraz Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Przez czas nowenny należy uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Komunię św.

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej. Módl się za nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Oblubienico Ducha Świętego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana Skarbnico Łask Chrystusowych.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne Schronienie naszych serc.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne Odrodzenie dusz.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Uzdrowienie chorych.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można Stolico miłosierdzia.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna Ucieczko grzeszników.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka Nadziejo konających.

K. Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, sprawy, abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie, strzeż miłości tych, którzy się kochają.
Ty, który wiesz, jak bardzo słabe i kruche są ludzkie istnienia;
Ty, który przenikasz ich serce tak niespokojne i zmienne jak czas;
Ty, który zwróciłeś jedno ku drugiemu, aby zarzucili to, co połowiczne, niejasne, niepełne.

Daj im zrozumieć tajemnicę niewymowną,
że miłować znaczy cierpieć, a ofiarować znaczy żyć.
Udziel im czasu dla wzajemnego poznania i pocieszenia się.
Umocnij ich wspólną zażyłość.
Uczyń ich cierpliwymi i nieskończenie czułymi,
aby razem przeszli drogą wiodącą do Ciebie.
Amen.

Matko Łaskawa, szczególna patronko młodych małżeństw, która ze swoim Synem – Chrystusem uświęciłaś parę małżeńską w Kanie Galilejskiej i przez swój cudowny obraz rozdajesz łaski młodym rodzinom – prosimy Cię pokornie, aby nasza rodzina była małym Kościołem Chrystusowym, gdzie realizuje się miłość i wierność oraz chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci dla Boga, Ojczyzny i całej Rodziny Ludzkiej.
Amen.

Matko Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności, przyrzekłaś Mu: „Oto ja służebnica Pańska”. I dochowałaś obietnicy – nigdy nie zgrzeszyłaś.

Matko, w tym moim stanie czuję się tak bliska Bogu. Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.

Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu. Ty, Matko Najświętsza, strzeż mnie. Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była wierna Bogu – jako Jego dziecko, jako małżonka, jako matka kochanego dziecka. Amen.

Panie, Ojcze Święty, Boże wszechmogący i wieczny, błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci za naszą rodzinę, która pragnie żyć zjednoczona w miłości. Ofiarujemy Ci radości i smutki naszego życia, w Tobie pokładamy nasze nadzieje na przyszłość.

Boże, źródło wszelkiego dobra, spraw, żeby nie zabrakło nam chleba powszedniego, zachowaj nas w zdrowiu i pokoju, prowadź nasze kroki ku dobru. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, prosimy Cię, Boże, o błogosławieństwo i opiekę nad naszym domem. Daj, abyśmy po szczęśliwym życiu w tym domu, znów się spotkali zjednoczeni w szczęściu niebieskim. Amen.

Ojcze nasz, zwracam się z pokorą i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnym węzłem małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni, aż do śmierci.

Nie myślałem, że osoby, które się miłują, tak mogą wzajemnie się ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to cierpienie mniej samolubnym. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać.

Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty okazujesz mnie. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Amen.

(wg Jana Pawła II)

Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi. Ty jesteś Miłością i Życiem. Spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się prawdziwą świątynią życia i miłości dla kolejnych pokoleń, za sprawą Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Matki Bożej.

Ojcze, spraw, by Twoja łaska wiodła myśli i uczynki małżonków ku dobru ich rodziny i wszystkich rodzin w świecie. Spraw, by młode pokolenia znajdowały w rodzinie silną ostoję swego człowieczeństwa i rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, by wzajemna miłość, umocniona łaską sakramentu małżeństwa, okazała się silniejsza od słabości i kryzysów, przez które przechodzą nasze rodziny. Boże, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego uświęć nasze rodziny. Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, Dawco Życia. Bądź uwielbiony za dar każdego życia ludzkiego. Umacniaj ojców i matki oraz całe rodziny w radości przyjmowanego daru życia. Umacniaj w nadziei wszystkich zatroskanych o życie i walczących w obronie życia. Przyjmij nasze przebłaganie za każdy grzech przeciwko życiu oraz za brak miłości do życia. Za grzechy nasze racz nas nie karać według Twojej sprawiedliwości, lecz okaż nam przebaczenie według ogromu miłosierdzia Twego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Sanktuarium MB Łaskawej
Patronki i Opiekunki Małżeństwa i Rodzin:

ul. Krucza 58
53-411 Wrocław

kustosz:
o. Radosław Kramarski OFMConv, proboszcz

kontakt:
tel. [+48] 71 361 52 65
fax [+48] 71 360 49 64
sanktuarium.mbl@boromeusz.wroc.pl

numer konta:
PKO BP IV O/Wrocław
88 1020 5242 0000 2402 0139 6357
z dopiskiem: Sanktuarium

Kancelaria parafialna:
poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca,
świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl