PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Fundacja
św. Jadwigi Śląskiej

Fundacja
św. Jadwigi Śląskiej

FUNDATOR DORTMUNDZKO-WROCŁAWSKIEJ FUNDACJI
PARTNERSTWA MIĘDZYPARAFIALNEGO IM. ŚW. JADWIGI

Nasza parafia jest członkiem Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji Partnerstwa Międzyparafialnego im. św. Jadwigi Śląskiej.

Fundacja skupia niektóre parafie wrocławskie i dortmundzkie. Współpraca zawiązała się podczas stanu wojennego i zaczęła od świadczenia pomocy charytatywnej Niemców dla Polaków. Obecnie zmienia się charakter fundacji i partnerstwa, choć wciąż strona niemiecka przysyła środki na obiady dla dzieci i organizuje praktyki zawodowe dla studentów.

Fundacja została powołana do życia – na czas nieokreślony – w dniu 14 czerwca 1991 roku aktem notarialnym Sądu Rejonowego w Warszawie i wpisana do rejestru pod numerem RF-2168.

Za patronkę obrano Świętą Jadwigę Śląską – postać historyczną, spinającą w swoim działaniu historię narodu niemieckiego i polskiego, a nade wszystko odznaczającą się świętością życia i troską o ubogich.

Cele statutowe: 
– prowadzenie bezpośredniej i pośredniej działalności charytatywnej
– tworzenie warunków do utrwalenia więzi pomiędzy narodami niemieckim i polskim oraz społecznościami parafialnymi Dortmundu i Wrocławia.

Realizowane są one poprzez:
– udzielanie bezpośredniej pomocy potrzebującym,
– wspomaganie działań innych podmiotów, a w szczególności parafialnych komitetów charytatywnych,
– organizowanie szkoleń, seminariów i obozów w celu udzielenia „pomocy dla samopomocy”.

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na współpracę z Ukrainą (praktyki zawodowe, pomoc materialna).
Fundacja prowadzi też dotowane kursy j. niemieckiego.

spotkania:
dwa-trzy razy w roku w czasie i miejscu wskazanym przez Zarząd Fundacji

kontakt:
Michał Moczulski
tel. [+48] 500 565 136


więcej:
www.fundacja.sw.jadwigi.archidiecezja.wroc.pl